Παραδοτέα

ΕΕ1. Μελέτη θεωρητικού υποβάθρου και υφιστάμενης τεχνολογίας (Μ1-Μ6)

Ε1.1 Βιβλιογραφική μελέτη τεχνολογιών αιχμής για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από συσκευές IoT σε πραγματικό χρόνο (Μ1-Μ6)

Ε1.2 Βιβλιογραφική μελέτη τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων ζήτησης και τρέχουσας κίνησης επιβατών με στόχο το δυναμικό σχεδιασμό δρομολογίων (Μ1-Μ6)

Ε1.3 Μελέτη μοντέλων επιχειρηματικότητας για υπηρεσίες ίδιας φύσης με την προτεινόμενη πλατφόρμα και καταγραφή απαιτήσεων (Μ1-Μ6)

Παραδοτέα:

Π1.1 Βιβλιογραφικές μελέτες (Μ6)

Π1.2 Μοντέλα επιχειρηματικότητας και καταγραφή απαιτήσεων (Μ6)

ΕΕ2. Διαχείριση συσκευών και πληροφορίας Διαδικτύου των Πραγμάτων (Μ3-Μ28)

Ε2.1 Ανάλυση τεχνικών απαιτήσεων και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής πλατφόρμας IoT (Μ3-Μ8)

Ε2.2 Υλοποίηση του πρώτου πρωτοτύπου της πλατφόρμας IoT (Μ9-Μ18)

Ε2.3 Υλοποίηση του τελικού πρωτοτύπου της πλατφόρμας IoT (Μ19-Μ28)

Παραδοτέα:

Π2.1 Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική πλατφόρμας IoT (Μ8)

Π2.2 Πρώτο πρωτότυπο πλατφόρμας IoT (Μ18) Π2.3 Τελικό πρωτότυπο πλατφόρμας IoT (Μ28)

ΕΕ3. Αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων μετακινήσεων (Μ3-Μ28)

Ε3.1 Μοντελοποίηση και (ασφαλής) αποθήκευση σύνθετης πληροφορίας που αφορά σε μετακινήσεις επιβατών σε ΜΜΜ (Μ3-Μ12)

Ε3.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση ταχύτατης ανάλυσης των δεδομένων από την πλατφόρμα IoT (Μ6-Μ18)

Ε3.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης των ιστορικών δεδομένων (Μ12-Μ28)

Ε3.4 Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για το σχεδιασμό τακτικών δρομολογίων και θέσεων των στάσεων (Μ12-Μ28)

Παραδοτέα:

Π3.1 Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική συστήματος αποθετηρίου δεδομένων (Μ12)

Π3.2 Πρωτότυπο ανάλυσης δεδομένων IoT (Μ18)

Π3.3 Πρωτότυπο ανάλυσης δεδομένων μετακίνησης (Μ28)

Π3.4 Πρωτότυπο ανασχεδιασμού δρομολογίων και στάσεων (Μ28)

ΕΕ4. Ανάπτυξη της πλατφόρμας έξυπνης δημόσιας συγκοινωνίας (Μ3-Μ20)

Ε4.1 Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας SmartCityBus (Μ3-Μ9)

Ε4.2 Ανάπτυξη εφαρμογών για τα κινητά τηλέφωνα επιβατών και τις συσκευές των οχημάτων (Μ10-Μ20)

Ε4.3 Ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχου, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων κίνησης επιβατών (Μ10-Μ20)

Παραδοτέα:

Π4.1 Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική πλατφόρμας SmartCityBus (Μ9)

Π4.2 Πρωτότυπα εφαρμογών για τα κινητά τηλέφωνα επιβατών και οχημάτα (Μ20)

Π4.3 Πρωτότυπα εφαρμογής ελέγχου, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων κίνησης (Μ20)

ΕΕ5. Προσαρμογή της πλατφόρμας έξυπνης δημόσιας συγκοινωνίας για πιλοτική εφαρμογή στο ΑΚΤΕΛΙ (Μ18-Μ30)

Ε5.1 Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμογής (Μ18-Μ22)

Ε5.2 Πιλοτική εφαρμογή για 6 μήνες. (Μ23-Μ28)

Ε5.3 Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Καταγραφή της πορείας και λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής.

Παραδοτέο: Π5.1 Πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας SmartCityBus (Μ30)

ΕΕ6. Αξιολόγηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου (M1-30)

E6.1 Δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας (Μ1-Μ30)

E6.2 Ανάλυση αγοράς και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων (Μ24-Μ30)

E6.3: Ορισμός επιχειρηματικών προϊόντων και υπηρεσιών (Μ24-Μ30)

Παραδοτέα:

Π6.1: Έκθεση δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας (Μ12/M24/M30)

Π6.2: Επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες (Μ30)

Π6.3: Έκθεση δράσεων εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων (Μ30)